Algemene voorwaardenAlgemene voorwaarden..

1.Overmacht ingeroepen door onze leveranciers, werkstakingen, lock-out, vermindering van voortbrengst gelden voor ons insgelijks als overmacht tegenover de kopers en geven ons het recht hetzij alle leveringen prorata te verminderen, hetzij de verkoop te vernietigen zonder verantwoordelijkheid van onzentwege noch aanname van klacht of schadevergoeding.

2. Er zal worden beschouwd dat deze bestelbon door de schuldenaar is geaccepteerd, indien deze binnen de acht dagen na haar verzendingsdatum geen aangetekende protestbrief heeft laten geworden. Geen enkel protest en geen enkel bezwaar van om het even welke aard, kunnen na het verstrijken van deze datum nog in aanmerking worden genomen.

3. Klachten zijn alleen geldig indien zij schriftelijk en binnen de acht dagen na ontvangst van de bestelbon ingediend worden.

4. Wanneer de verkoop verbroken wordt na de termijn van acht dagen, behouden wij ons het recht een schadevergoeding te eisen van 15 % op de aankoopsom.

5. Onze facturen zijn betaalbaar contant, met recht van onzentwege, wissels te trekken op de client.

6. Uitstel van betaling door ons toegestaan aan onze clienten is geen afwijking van voorgaande regel, maar behelst alleen een voordeel.

7. Facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen van hun verzending. Een intrest van 1,5 % hoger dan de rentevoet van de Nationale Bank is verschuldigd vanaf de vervaldag der factuur, zonder dat de minste ingebrekestelling vereist is.

8. Wij behouden ons het recht voor alle overeenkomsten of contracten te verbreken wanneer de client niet regelmatig zijn facturen betaalt of geen voldoende waarborg van betaling meer biedt

9. Bij ontbinding of faillissement van de client worden onze contracten met hem van rechtswege verbroken.

10. Iedere factuur waarvan de vereffening zal geschieden langs rechterlijke weg, wordt verhoogd met een bedrag van 20% met een minimum van 25 € per factuur.

11. Alleen de rechtbanken van Dendermonde zijn bevoegd om alle betwistingen te beslechten die zouden oprijzen naar aanleiding van onze factuur of naar aanleiding van de werken of leveringen die het onderwerp ervan vormen.

Afdrukken